Case

Samarbetet en vändpunkt för hela teamet

- När jag nu två år senare blickar tillbaka kan jag konstatera att arbetet med Agneta blev en vändpunkt för mig och för hela mitt team. Precis som på så många andra förtetag, har förändringar i stort och smått fortsatt prägla vår verksamhet, och tack vare det arbetsklimat som Agneta hjälpte oss att lägga grunden till, är jag idag stolt över att se ett väl fungerande team som samarbetar och har roligt ihop, och som fortsatt levererar på en väldigt hög nivå!"

 Anna Thelander, Marknadsdirektör Tikkurila Sverige AB (fd Alcro-Beckers)

Läs hela Anna Thelanders återkoppling till MarketCap här

Resa mot ett värdeskapande och situationsanpassat ledarskap

– Vi har fått en gemensam bild av förväntningarna på ledarskap. Vi har teamat ihop oss som chefsgrupp och fått en ökad öppenhet mellan bolagen i koncernen , säger Rina Jacobsson, HR-chef på UC och initiativtagare till en treårig förändringsresa med syftet att skapa en gemensam UC-kultur.

UC:s värderingar – Värdeskapande, Ansvarsfulla, Passionerade – är numera basen i ledarskapet på UC, en grund som fungerar som rättesnöre för både ledarskap och medarbetarskap på ett konkret sätt i koncernens vardag.

Läs hela intervjun med Rina Jacobsson här

Ett gemensamt språk för alla ledare och medarbetare på Kraftringen

– Ur ett affärsperspektiv vinner man mycket på att komma fram fortare i kommunikationen genom ett gemensamt språk och det får vi genom att utbilda alla våra ledare och medarbetare i Situationsanpassat Ledarskap/Medarbetarskap, menar Susanne Serenhov, HR-chef på Kraftringen. Den stora effekten kommer när man involverar alla.

Det är nu snart fem år sedan energibolaget Kraftringen första gången anlitade Market Cap för att genomföra en utbildning i Situationsanpassat Ledarskap för sina chefer. Utbildningen föll väl ut och snart beslutades att även medarbetarna skulle få en möjlighet att ta del av utbildningen, nu kallad Situationsanpassat Medarbetarskap.

Läs hela intervjun med Susanne Serenhov här

En förändringsresa på ABB

"Jag vill kort återkoppla kring den förändringsresa ABB i Figeholm som vi startat våren 2013 och där vi verkligen fått hävstång från den utbildningen vi genomförde tillsammans med dig i svåra samtal och på tema ledarskap mer generellt. 

Vi har gått vidare med vår nyvunna kompetens / erfarenhet och skapat både en process och etablerat ett forum för att kontinuerligt arbeta med vårt ledarskap och alla de svåra samtal som alla ledare behöver ta i sin vardag. 
Min uppfattning är att vi skapat någonting ganska unikt och någonting som fler enheter inom ABB borde ta efter..."

Tobias Hansson, General Manager, ABB AB Figeholm

Läs hela Tobias Hansons återkoppling till Market Cap här

Ett antal steg i rätt riktning

"Generellt upplever jag att hela den utbildningssatsning vi körde igång 2011, med Situationsanpassat Ledarskap, coaching/feedback och därpå ett antal tillfällen för diskussion och praktisk implementation, var och är helt rätt. Numera har vi ett gemensamt förhållningssätt och vokabulär kring ledarskap på företaget, vilket på sikt kommer att påverka vår performance.

Men jag är övertygad om att vi behöver fokusera på dessa områden även framöver. En företagskultur måste sättas från grunden. Förmågan att göra åtaganden är något vi absolut kan förbättra oss inom."

Niclas Karlsson, Head of Commercial Excellence Europe, European Commercial Strategy & Operations, Pharma Europe

Läs hela Niclas Karlssons återkoppling till Market Cap här